Thứ tư, 21/03/2018 11:57:14
  • Dầu thô đang ở gần đỉnh – bản tin kỹ thuật năng lượng ngày 12/10/2017

    Dự kiến Trong vài năm: Dầu thô xuống tìm đáy ở 26,16 rồi đảo chiều tăng Trong vài tháng: xuống ...