Thứ tư, 18/10/2017 00:07:22
  • Tin kỹ thuật cà phê Robusta ngày 13/10/2017

    Dự kiến Đang trong tiến trình lên 2185, thời gian khoảng 13 phiên nữa. Lý do 1-Sóng B mất 47 phiên, sóng ...