Thứ bảy, 10/12/2022 00:13:09
  • Cà phê vối tăng chậm – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 21-03-2017

    Tóm tắt diễn biến phiên trước Hôm qua giá tiếp tục tăng đúng như dự kiến nhưng tăng chậm, khối ...

  • Cà phê vối tăng chậm – bản tin kỹ thuật cà phê ngày 15-03-2017

    Khối lượng giao dịch ít, lực mua yếu. Dự kiến Hôm nay đầu phiên giảm xuống 2159 sau đó tăng lên ...

  • error: Nội dung đã được bảo vệ