Thứ sáu, 16/11/2018 17:18:49
  • Ca cao tăng phục hồi – bản tin kỹ thuật nông sản ngày 21-02-2016

    Ca cao đang ở trong quá trình phân phối để xuống, quá trình này có thể diễn ra trong vài ngày đến vài tuần với nhiều dao động tăng giảm theo hướng tăng dần

  • Ca cao có khả năng phục hồi – bản tin kỹ thuật ca cao ngày 10-02-2017

    Ca cao có khả năng phục hồi đáng kể trước khi tiếp tục giảm

  • error: Nội dung đã được bảo vệ