Thứ tư, 21/03/2018 12:10:15
  • USDJPY Tích lũy để lên – bản tin kỹ thuật ngoại hối ngày 20-02-2017

    Dự kiến trong vài ngày đến vài tuần Nếu giữ trên 111,6 sẽ tăng lên 119,34-121,84-123,22-124,39. Nếu ...